Betaling en algemene voorwaarden Buro Beer

Betaling op rekening NL43ABNA 061.12.70.021, ten name van 'Collewijn/Mulder opleidingen' te Amsterdam, o.v.v. betreffende training, datum en je naam. Je bent ingeschreven zodra je je via de site hebt opgegeven, akkoord bent gegaan met de voorwaarden en bevestiging hebt gekregen dat je op de lijst staat. Vervolgens betaal je de helft van het bedrag. Zes weken vóór de training betaal je de tweede helft van het bedrag.

Je kunt annuleren tot vijf weken vóór aanvang van de hele opleiding of een losse 3-daagse module. Je betaalt dan €100 administratiekosten. Bij annulering van een supervisiedag betaal je € 50 administratiekosten.

Na die periode is geen annulering mogelijk. Het is mogelijk om iemand voor te dragen die jouw plaats in kan nemen, je betaalt dan geen annulerings- en administratiekosten.

Indien je door onverwachte omstandigheden niet kunt deelnemen aan een module, en dat meldt binnen vijf weken vòòr aanvang training, kun je deze module alsnog inhalen voor de helft van de prijs in een volgende uitvoering. In totaal betaal je dan anderhalf keer het cursusbedrag. Als er plaats is kun je dan alsnog meedoen.

Indien er minder dan 6 inschrijvingen zijn gaat de opleiding niet door en wordt het volledige bedrag binnen twee weken na afkondiging teruggestort.

Niveau deelnemers: HBO+ of andere relevante opleiding of ervaring.

Niveau van de cursus: HBO+

Leveringsvoorwaarden Collewijn/Mulder opleidingen

1. Algemeen

1.1. Degene die met Collewijn/Mulder opleidingen een overeenkomst aangaat, wordt verder deelnemer of opdrachtgever genoemd.
1.2. Deze leveringsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van elke overeenkomst die Collewijn/Mulder opleidingen sluit met een deelnemer of opdrachtgever voor een open training of opleiding.
1.3. Onder een training verstaan we een programma van 1 tot 5 dagen dat bestaat uit één blok van aaneengesloten dagen.
1.4. Onder een opleiding verstaan we een programma van 2 of meer blokken van aaneengesloten dagen.

2. Kwaliteit

2.1. Collewijn/Mulder opleidingen verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en opleiders. Collewijn /Mulder opleidingen weten zich gehouden aan de professionele richtlijnen van het NIP ( Nederland Instituut voor Psychologen).

3. Inschrijving

3.1. Een deelnemer schrijft zich in voor het gekozen programma door het invullen en opsturen van het inschrijfformulier via de website en het accepteren van de voorwaarden. De datum waarop Collewijn/Mulder opleidingen het inschrijfformulier ontvangt bepaalt de plaats op de deelnemerslijst (op volgorde van binnenkomst).
3.2. Na ontvangst van het inschrijfformulier stuurt Collewijn/Mulder opleidingen een bevestiging van deelname. De bevestiging van deelname bevat in ieder geval een beschrijving van de betreffende training/opleiding en de leveringsvoorwaarden. De klant ontvangt een afschrift van de termijnen en voorwaarden van inschrijving voor de eigen administratie.
3.3. Binnen 14 dagen na inschrijving kan een deelnemer de deelname kosteloos herroepen. Daarna is de inschrijving definitief en gaat de deelnemer akkoord met de leveringsvoorwaarden. Alle terugbetalingen worden gestort binnen twee weken na afkondiging.
3.4. Bij programma’s met een persoonlijk intakegesprek (zie omschrijving bij het betreffende programma) neemt Collewijn/Mulder opleidingen contact met de deelnemer op voor het maken van een afspraak voor de intake. Dit intakegesprek duurt ca. 1 uur.
3.5. Bij programma’s met een schriftelijk intakeformulier ontvangt de deelnemer enige tijd voor aanvang van het programma een intakeformulier. Hierin vragen we o.a. naar de opleidingsachtergrond, de werkervaring, de motivatie voor deelname en de leerdoelen.
3.6. Elk programma kent een maximum aantal deelnemers. Bij overinschrijving plaatsen we de deelnemer op de wachtlijst. Daarvan krijgt de deelnemer direct bericht. Als er iemand afvalt, wordt de deelnemer benaderd in volgorde van inschrijving.

4. Betaling

4.1. Bij aanmelding van het programma ontvangt de deelnemer een factuur voor de programmakosten. De helft van het factuurbedrag dient binnen 14 dagen bijgeschreven te zijn. Het resterend bedrag dient in ieder geval voor aanvang van het programma op het rekeningnummer van Collewijn/Mulder opleidingen bijgeschreven te zijn. Het verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op banknummer NL43ABNA 061.12.70.021 t.n.v. Collewijn/Mulder opleidingen te Amsterdam o.v.v. de training of opleiding en vermelding factuurnummer.

5. Annulering van deelname aan een programma (kosten programma)

5.1. Annulering van deelname aan een programma kan alleen schriftelijk.
5.2. Voor trainingen (een training omvat één blok van 1-3 dagen) is annulering kosteloos tot 35 dagen voor aanvang van de training. U betaalt dan wel administratiekosten van € 100.

Na bovengenoemde periodes zijn de volledige programmakosten verschuldigd.
5.3. Voor opleidingen (een opleiding omvat 2 blokken of meer) is annulering kosteloos tot 35 dagen voor aanvang van de opleiding. U betaalt dan wel administratiekosten van €100. Na bovengenoemde periodes zijn de volledige programmakosten verschuldigd.

6. Annulering training/opleiding door Collewijn/Mulder opleidingen

6.1. Indien het aantal inschrijvingen voor enigerlei training of opleiding onder het aantal van zes blijft of daalt, behoudt Collewijn/Mulder opleidingen zich het recht voor om de betreffende training te annuleren.
6.2. Als Collewijn/Mulder opleidingen besluit om een training of opleiding te annuleren wegens gebrek aan inschrijvingen stelt zij deelnemers hiervan uiterlijk twee weken van te voren op de hoogte.

7. Overmacht

7.1 Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip onverhoopt één of meer docenten of de gereserveerde locatie niet beschikbaar zijn.
7.2 In geval van overmacht stelt Collewijn/Mulder opleidingen alles in het werk om een vervangende trainer of locatie te vinden. Als het Collewijn/Mulder opleidingen niet lukt om op het overeengekomen tijdstip een vervangende trainer te vinden of een vervangende locatie te vinden binnen een straal van 50 kilometer geeft dit de deelnemer het recht om kosteloos te annuleren.
7.3 Bij annulering van de training of opleiding op grond van dit artikel is Collewijn/Mulder opleidingen niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de deelnemer of de opdrachtgever.

8. Auteursrecht

8.1. Op alle gebruikte documentatie van Collewijn/Mulder opleidingen geldt het auteursrecht van Collewijn/Mulder opleidingen. Deelnemers mogen de gebruikte documentatie uitsluitend vermenigvuldigen voor eigen gebruik en onder duidelijke vermelding van de bron.

9. Klachten

9.1. Deelnemers of opdrachtgevers die klachten hebben over een training of opleiding van Collewijn/Mulder opleidingen kunnen deze in eerste instantie richten aan Lex Mulder of Berry Collewijn. Wij proberen dan de zaak in den minne te schikken.
9.2. De klacht wordt door Collewijn/Mulder opleidingen in behandeling genomen indien:
- de klacht verstuurd is binnen vier weken na afloop van de betreffende training of opleiding;
- de klacht duidelijk omschreven is, dat wil zeggen een omschrijving bevat van het feit waartegen bezwaar wordt gemaakt en een motivering bevat van het bezwaar.
9.3. Na ontvangst van de klacht stuurt Collewijn/Mulder opleidingen een schriftelijke bevestiging van ontvangst binnen twee weken. Indien het onderzoek langere tijd vergt wordt de klager op de hoogte gehouden binnen 4 weken waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer CM opleidingen verwacht uitsluitsel te geven.
9.4. Mocht deze procedure niet tot het gewenste resultaat leiden, kan de klager zich wenden tot de klachtencommissie van het NIP ( Nederlands Instituut van Psychologen). Dit is een onafhankelijke bezwarencommissie. › www.psynip.nl
9.5. Het oordeel van de bezwarencommissie is bindend voor Collewijn/Mulder opleidingen; eventuele consequenties worden door het instituut binnen 4 weken afgehandeld.
9.6. Het Nederlandse recht is van toepassing. Als de klachtenprocedure niet leidt tot een bevredigende oplossing, is de rechter in het gebied van Collewijn/Mulder opleidingen of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.
9.7. Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld, de klacht wordt geregistreerd en tot twee jaar bewaard.

Terug naar boven